Foto: Gettyimages

Mattias Andersson

Förbundsdirektör, Svenska Vård

20 dec 2023

Maria Nilsson

Ordförande, Svenska Vård

20 dec 2023

20 dec 2023

”Privata HVB kan bli en katalysator för förbättring”

Foto: Gettyimages

Det offentliga behöver skapa sig en bättre förståelse för privata utförares förutsättningar när det kommer till HVB-verksamhet i Sverige. Det skriver företrädare för branschförbundet Svenska Vård i en debattartikel.

Mattias Andersson

Förbundsdirektör, Svenska Vård

20 dec 2023

Maria Nilsson

Ordförande, Svenska Vård

20 dec 2023

20 dec 2023

Barn och unga som av olika anledningar hamnar i hem för vård och boende, HVB, förtjänar den bästa möjliga vård och stöd. För att uppnå detta krävs en strategisk satsning från det offentliga på utveckling och samarbete med de privata HVB-enheterna, som utgör 80 procent av Sveriges HVB verksamhet.

I den nyligen presenterade och omfattande statliga utredningen Barn och unga i samhällsvård presenteras hur utvecklings- och förbättringsarbetet bör inriktas på fyra viktiga mål som har en gemensam referensram – ökad samverkan och samarbete som på riktigt utgår ifrån barnens individuella förutsättningar och behov.

Ett av de främsta målen bör vara att skapa tydligare motiverade och bättre matchade placeringar för barn och unga med specifika vårdbehov. Genom att analysera och förstå varje individs unika behov kan privata HVB-enheter erbjuda skräddarsydd vård och stöd. Det kräver ett nära samarbete med socialtjänsten och andra berörda parter för att säkerställa att placeringarna är välgrundade och att varje individ hamnar på rätt plats för sin utveckling och rehabilitering. Tyvärr visar utredningen att mindre kommuner på landsbygd och glesbygd har stora utmaningar inom socialtjänsten för att leva upp till de krav som råder i nuvarande lagstiftning.

Maria Nilsson. Foto: Privat

Svenska Vård vill spela en ledande roll när det gäller att etablera standarder för kvalitet och praxis inom privata HVB. Detta bidrar inte bara till att öka den generella kvaliteten på vården utan skapar även en transparens som underlättar utvärdering och jämförelse av olika enheter oavsett var i landet som behoven uppstår.

För att säkerställa högkvalitativ vård och stöd måste privata HVB sträva efter att ha tillgång till den bästa tillgängliga kunskapen. Detta innebär att investera i kontinuerlig utbildning och fortbildning för personalen, samt att etablera samarbeten med experter inom olika områden. Genom att vara medvetna om de senaste rönen och bästa behandlingsmetoderna kan privata HVB-enheter öka sina färdigheter och erbjuda mer effektiv och anpassad vård.

Svenska Vård vill främja ett sådant kunskapsutbyte och nätverksbyggande mellan olika HVB-enheter och underlätta delning av erfarenheter och kunskap om bästa metoder.

En central del av utvecklingsarbetet bör fokusera på att höja kompetensen hos personalen i HVB och stödboenden. Detta kan uppnås genom att erbjuda specialiserad utbildning, främja erfarenhetsutbyte och skapa en miljö där kontinuerligt lärande uppmuntras. Genom att investera i personalens kompetensutveckling kan privata HVB skapa en tryggare och mer stimulerande miljö för barn och unga som behöver deras stöd.

Tyvärr erbjuder inte dagens ersättningssystem för heldygnsvård tillräckligt stort utrymme för mindre privata aktörer att förkovra sig i de utbildningar och seminarier som Socialtjänsten erbjuder. Något som också lyfts fram i utredningen.

Svenska Vård vill poängtera vikten av att säkerställa att privata HVB-enheter ges tillräckliga möjligheter för att uppnå utredningens angivna mål. Det innebär bland annat ett behov av förändrade ersättningssystem som möjliggör bättre förutsättningar att tillgodogöra sig specialiserade utbildningar.

Mattias Andersson. Foto: Anna Nordström

För att optimera vårdkedjan vill privata HVB bidra till en mer ändamålsenlig differentiering av institutionsvården. Detta innebär att tydligt definiera och specialisera varje institutions roll i vårdkedjan. Genom att skapa en välorganiserad och samordnad vårdprocess kan barn och unga få en kontinuitet i vården och en smidig övergång mellan olika vårdnivåer.

Med gemensamma krafter kan privata utförare inom HVB bli en värdefull katalysator för förändring och förbättring. Men för att nå dit behöver det offentliga skapa en bättre förståelse för dessa företags förutsättningar. Genom att satsa på individanpassad vård, högkvalitativ kunskap, kompetensutveckling och en tydlig rollfördelning inom vården kan privata HVB spela en avgörande roll för att skapa en trygg och fruktbar miljö för barn och unga i behov av stöd och vård.

Frågan är om landets socialtjänst vill, orkar och kan förbättra samverkan där barnens behov står i centrum?

Läs mer

Verktyg
21 feb 2024

"Man tycker ju att det låter självklart att man ska arbeta så här"

Forskaren Christina Nehlin Gordh om nyckelfaktorerna för att få igå...

Krönika
20 feb 2024

”Det är hoppfullt att vi har makt att hjälpa och läka”

Psykologen Frida Johansson Metso lyfter vikten av att fokusera på p...

Aktuellt
19 feb 2024

Filmtips: Stanley Kubrick-inspirerat drama om jakten på en framtid

Tre nya aktuella filmtips för alla som jobbar inom socialt arbete.

Läs även

Debatt
13 feb 2024

"Det är dags för våldsutövare att lämna huset vid våld i hemmet"

Det är våldsutövaren som ska lämna bostaden, inte den våldsutsatte....

Debatt
18 jan 2024

”Säkra familjehemsplaceringar motmedel mot gängrekrytering”

Hur kan Sveriges politiker 2024 säga sig försöka bekämpa gängrekryt...

Debatt
12 dec 2023

”Vissa grupper av flyktingar premieras över andra”

Trots att människor som flyr krig har många gemensamma nämnare har ...

Debatt
29 nov 2023

”Hur ska nya lagen om skyddat boende för barn fungera i praktiken?”

Det har skrivits spaltmeter om den ökade hotbilden mot landets barn...

Debatt
22 nov 2023

”Sveriges socialnämnder måste aktivt ta det ansvar som åligger dem”

Det sätt som socialnämnderna utövar föräldraansvar på idag riskerar...

Debatt
18 okt 2023

Debatt: Det är dags att reglera porr på nätet

Barn ska inte exponeras för sexualiserat våld, skriver socialarbeta...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.