Melinda Jacobs, ordförande för Lilla hjärtat vänföreningen. Foto: Privat

Lilla hjärtat vänföreningen

16 feb 2023

Melinda Jacobs

Ordförande, Lilla hjärtat vänföreningens

16 feb 2023

Ulrika Wangle

Advokat

16 feb 2023

Madeleine Onnela

Advokat

16 feb 2023

Elisabeth Massi Fritz

Advokat

16 feb 2023

Rebecca Lagh

Advokat

16 feb 2023

Annica Boudin

Advokat

16 feb 2023

Annakarin Jannisa

Advokat

16 feb 2023

Anna Ekvall

Barnadvokat

16 feb 2023

16 feb 2023

Debatt: Barn har rätt till ett engagerat ombud

Melinda Jacobs, ordförande för Lilla hjärtat vänföreningen. Foto: Privat

Svensk lag klargör tydligt, att barn är individer och rättsbärare, men i praktiken behandlas de inte som sådana. De lagar vi har som ska värna om barnen lämnar dessvärre stort utrymme för individuell tolkning. Det skriver Melinda Jacobs och Lilla hjärtat vänföreningen, tillsammans med ett flertal advokater, i en debattartikel.

Lilla hjärtat vänföreningen

16 feb 2023

Melinda Jacobs

Ordförande, Lilla hjärtat vänföreningens

16 feb 2023

Ulrika Wangle

Advokat

16 feb 2023

Madeleine Onnela

Advokat

16 feb 2023

Elisabeth Massi Fritz

Advokat

16 feb 2023

Rebecca Lagh

Advokat

16 feb 2023

Annica Boudin

Advokat

16 feb 2023

Annakarin Jannisa

Advokat

16 feb 2023

Anna Ekvall

Barnadvokat

16 feb 2023

16 feb 2023

Vi är inte starkare än vår svagaste länk, därför borde vi i vårt samhälle värna om de allra svagaste rösterna, barnens. Barn som lever i olika former av utsatthet riskerar att fara väldigt illa om de inte har turen att få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Ordet tur använder vi, eftersom det i verkligheten ofta handlar om just tur, snarare än den lagstiftade rätt barn har att få sin röst hörd.

Madeleine Onnela. Foto: Privat

Lilla hjärtat vänförening har under våra verksamma år fått en tydlig bild av återkommande brister i det system som ska skydda barn och unga. Advokater, socionomer, familjehem, barnrättsorganisationer, vård- och skolpersonal är några av dem som instämmer och intygar att de ofta stöter på denna verklighet. Det är lätt att låta som en rättshaverist när man talar om dessa ämnen, men faktum är att vi alla, utan tvivel, kan slå fast att barnens röster förblir svaga i de sammanhang som berör dem.

Sverige har i många avseenden en stark lagstiftning kring barns rättigheter och har i närtid fått tillskottet Lex Lilla hjärtat – barns bästa när LVU upphör. Svensk lag klargör tydligt, att barn är individer och rättsbärare, men i praktiken behandlas de inte som sådana. De lagar vi har som ska värna om barnen lämnar dessvärre stort utrymme för individuell tolkning.

Två olika handläggare kan fatta diametralt olika beslut i ett och samma fall med bara några veckors mellanrum. Så länge socialnämnden godkänner det som läggs framför dem – vilket ofta är fallet – finns det inte mycket att sätta emot. När det saknas någon som har laglig rätt att stå på barnets sida tillämpas lagarna godtyckligt och sekretessen gör insyn omöjlig. Detta är inte rättssäkert.

Det saknas även lagstiftning kring flera viktiga skeenden i barns liv, till exempel barn som mot sin vilja flyttas mellan olika placeringar inom ramen för LVU. Barnen har inte rätt till ett ombud som kan föra deras talan. De är helt utlämnade till ansvarig handläggares lyhördhet och kunskaper i att se till att barnets röst blir hörd. Familjehem, släktingar och andra viktiga personer i omhändertagna ungas liv saknar möjlighet att föra barnets talan, då det endast är vårdnadshavaren som kan motsätta sig beslut som tas kring barnet. I många fall har vårdnadshavaren inte barnets bästa i åtanke eller har redan bedömts olämplig att föra sitt barns talan.

Ett annat exempel är asylsökande barn som är placerade enligt LVU för att föräldrarnas förmåga att ge dem vård och skydd brister allvarligt. Dessa barn kan, och blir utvisade ur landet med samma föräldrar som inte anses lämpliga, föräldrar de ofta inte har någon relation till. Många gånger saknas till och med gemensamt språk.

LÄS OCKSÅ >>> Debatt: Stoppa barns tvångsumgänge nu och rädda liv

Även barn som är föremål för familjerättstvister ska ha rätt till en egen advokat, en advokat som ska lyfta barnets röst och som ska kunna bedöma vad som är förenligt med barnets bästa. Vi ser om och om igen att tillämpningen av gällande lagstiftning, som hade kunnat skydda dessa barn, har allvarliga brister. Det handlar om brist på erfarenhet, okunskap, resursbrister, stor personalomsättning, tystnadskultur och fördomar. Tyvärr ser vi även tecken på ren prestige och maktutövning, som enkelt döljs bakom sekretessregler. Bristerna inom både myndighetsutövning och lagstiftning är smärtsamt tydliga.

Ulrika Wangle. Foto: Privat

Många större undersökningar visar att barn som är placerade mår dåligt. De klarar sig sämre i vuxenlivet än andra barn. Vi anser att de osäkra placeringarna, uppbrotten och känslan av att vara utlämnad utan möjlighet till en tydlig röst är en stor anledning till detta. Barn ska aldrig omhändertas på felaktiga grunder, och det första som måste säkerställas är att rätt barn omhändertas i rätt tid, och av rätt anledning.

För det andra måste barnen få landa mjukt i en miljö där rätt förutsättningar finns för att ge dem trygghet och stöd i relationen till den biologiska familjen.

Steg tre är att barnen får rätt vård för att läka och bearbeta sina upplevelser och hjälp att hantera kontakten med den biologiska familjen. För att möjliggöra detta behöver hela vårdkedjan stärkas upp.

Slutligen måste barn ha rätt till ett engagerat och kunnigt ombud under placeringen som har laglig rätt att föra barnets talan gentemot både biologiska föräldrar, familjehem och socialtjänst. Ombudet ska se till barnets bästa och verka för att alla kring barnet fungerar på allra bästa sätt. Idag verkar det inte spela någon roll att socialtjänstlagen, föräldrabalken, barnkonventionen och Socialstyrelsens egna föreskrifter ställer stora krav på barns rätt till delaktighet och att få sina röster hörda.

Med ett ombud med rätt kompetens vid sin sida genom hela processen slipper barnen att enbart hoppas på turen att få sin röst hörd och därmed skulle domstolen få utökad vägledning och insyn utifrån barnets vilja och röst. Chansen för god individuell vård för barnet stärks, vilket är hela poängen med ett omhändertagande av barn under LVU – att trygga barnets uppväxt.

* Omständigheterna kring de aktuella barnen har anonymiserats för att inte röja deras identitet.

Läs mer

Ledare
19 apr 2024

"Är maxinkomst lösningen på klimatfrågan?"

Socionomers kunskap behövs i debatten om samhällets utveckling, skr...

Aktuellt
17 apr 2024

Boktips: Motberättelse om den stereotypa bilden av förortens unga

Kriminalitet och våld ställs mot social gemenskap och kreativitet i...

Krönika
17 apr 2024

"Sverige har blivit ett fängelseland i stil med USA"

"Vi måste slå vakt om människovärdet", skriver idéhistori...

Läs även

Debatt
2 apr 2024

”Använd civilsamhället som en brobyggare för att nå unga”

För att socialtjänsten ska nå utsatta unga med tidiga insatser behö...

Debatt
8 mar 2024

"Psykoterapeuter måste bli bättre på att bemöta existensiella frågor"

Även psykoterapeuter behöver förstå hur andlighet påverkar den psyk...

Debatt
28 feb 2024

”Att skära ner på friskfaktorer är sjukligt”

"Utanförskapet har inget räkenskapsår", skriver två debat...

Debatt
13 feb 2024

"Det är dags för våldsutövare att lämna huset vid våld i hemmet"

Det är våldsutövaren som ska lämna bostaden, inte den våldsutsatte....

Debatt
18 jan 2024

”Säkra familjehemsplaceringar motmedel mot gängrekrytering”

Hur kan Sveriges politiker 2024 säga sig försöka bekämpa gängrekryt...

Debatt
20 dec 2023

"Privata HVB kan bli en katalysator för förbättring"

Det offentliga behöver skapa sig en bättre förståelse för privata u...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.