Annika Weman Widegård. Foto: Privat

Annika Weman Widegård

Socionom, chef, utbildare och förändringsledare

13 dec 2022

13 dec 2022

Debatt: Toppstyrning är också ett hot mot socialtjänsten

Annika Weman Widegård. Foto: Privat

Företrädare för SKR föreslår i fem punkter åtgärder för att freda socialtjänstens anställda mot hot och våld. Men kommer åtgärderna att göra tillräcklig skillnad i de komplexa sammanhang som socialtjänstens brukare och anställda befinner sig i? Nej, det krävs mer, skriver socionomen Annika Weman Widegård i ett debattinlägg.

Annika Weman Widegård

Socionom, chef, utbildare och förändringsledare

13 dec 2022

13 dec 2022

Senast jag blev utsatt för hot i tjänsten ringde mannen och skrek att han skulle döda mig. Även min make blev uppringd några gånger. Mannen skrek också att han skulle söka upp våra barn men de slapp lyckligtvis den gången. Däremot blev flera av medarbetarna och deras anhöriga utsatta för betydligt grövre hot.

Det var när jag hade rollen som chef i socialtjänsten med uppdraget att arbeta med barn och ungas behov av skydd och stöd. Verksamhetens fokus låg på tidiga insatser och kunskapsbaserade arbetssätt. Ett av de viktigaste målen var att barn, unga och familjer skulle bemötas med kvalitet, begriplighet och rättssäkerhet. Det var också under en period då antalet orosanmälningar och barnavårdsutredningar ökade kraftigt från föregående år och fler behövde våra insatser. Samtidigt var det politiska budskapet tydligt; det kostar för mycket! Vi fick förhålla oss till återkommande besparingskrav.

Då var det extra utmanande att i yrkesutövandet balansera etik, lagstiftning, makt och evidens. Vi arbetade därför aktivt med hur vi påverkade människors liv och vilka värden och normer som skulle gälla för arbetet. Arbetet skulle präglas av tillit, delaktighet och dialog. Vi gjorde kompetenssatsningar för att utveckla tillitsbaserat socialt arbete och professionalitet och samtidigt öka vår medvetenhet och kunskap för att hantera vår egen utsatthet. Vi skapade en struktur för att agera vid hot och våld med hjälp av ett internt stödsystem. God samverkan med polisen vid riskbedömningar och polisanmälningar var till stor hjälp.

Ibland fick vi besked om att kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören skulle komma på verksamhetsbesök. Det var något vi såg fram emot. Framför allt gav det hopp om en dialog om handlingsutrymme och om hur vi skulle kunna bibehålla handlingsförmågan trots stora utmaningar. Flera gånger aviserades besök och chefer och medarbetare lade sitt redan ansträngda arbete åt sidan för att göra ett så bra möte som möjligt med kommunens högsta ledning, lika många gånger blev besöken inställda. De kom aldrig.

För att främja tillit och kunskapsutveckling i socialtjänsten måste synpunkter, idéer och erfarenheter föras vidare till högre beslutsnivåer. Det behövs en vilja att lyssna och intresse för brukares och medarbetares kunskaper för att få fler perspektiv på kärninnehållet. Annars sker det som forskningen kallar för MUM effekten – Minimizing Unpleasant Message. Det är tystnadseffekten där dåliga nyheter filtreras, censureras bort medan goda nyheter ensidigt förs upp och ger en osann bild av läget.

Toppstyrning, hierarkiska organisationer och tystnadskultur kan också betraktas som hot mot socialtjänsten. Andra exempel på hot är oproportionerliga besparingar, att brukare ska göra sig själva eller andra illa, personalomsättning och etisk stress. Även dessa hot riskerar att i förlängningen drabba de barn som behöver samhällets stöd.

För att det ska göra hållbar skillnad i de komplexa sammanhang som socialtjänstens brukare och anställda befinner sig i krävs en förflyttning till en styrning och ledning som präglas av tillit, dialog, stöd, brukarfokus, samverkan och åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Debatt
29 nov 2023

”Hur ska nya lagen om skyddat boende för barn fungera i praktiken?”

Det har skrivits spaltmeter om den ökade hotbilden mot landets barn...

Tema
28 nov 2023

Djurens rättigheter i våldsamma relationer – vad säger lagstiftningen?

När det är våldsutövaren som står som ägare av husdjuret behövs oft...

Tema
26 nov 2023

Husdjuren viktiga i våldsamma relationer – kan spela livsavgörande roll

Ens enda vän. Ett vittne. Ett påtryckningsmedel. Husdjur spelar en ...

Läs även

Debatt
29 nov 2023

”Hur ska nya lagen om skyddat boende för barn fungera i praktiken?”

Det har skrivits spaltmeter om den ökade hotbilden mot landets barn...

Debatt
22 nov 2023

”Sveriges socialnämnder måste aktivt ta det ansvar som åligger dem”

Det sätt som socialnämnderna utövar föräldraansvar på idag riskerar...

Debatt
18 okt 2023

Debatt: Det är dags att reglera porr på nätet

Barn ska inte exponeras för sexualiserat våld, skriver socialarbeta...

Debatt
5 sep 2023

Replik: Läget inte alls så svart-vitt som Lindblom målar upp

"Min erfarenhet från behandlingskonferenser, kontorslandskap o...

Debatt
28 aug 2023

Debatt: Satsa på socionomers vidareutbildningar istället för signalpolitik

Låt inte ett signalpolitiskt utspel utan reformkraft skymma sikten ...

Debatt
23 aug 2023

Debatt: Låt inte det sociala perspektivet bli en förlorad kunskap

Ett socialt perspektiv kontextualiserar psykisk ohälsa i stället fö...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.