Arbetsgruppen för vidareutbildningar i socialt arbete

28 aug 2023

Tapio Salonen

Professor i socialt arbete, Malmö universitet (ordförande)

28 aug 2023

Martin Börjeson

Docent i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola (sekreterare)

28 aug 2023

Mats Collin

Socialchef i Härnösand, styrelseledamot i FSS

28 aug 2023

Fredrik Hjulström

Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

28 aug 2023

Alexandru Panican

Docent i socialt arbete, Lunds universitet, ordförande i FORSA

28 aug 2023

Lennart Sauer

Lektor i socialt arbete, Umeå universitet, ordförande i FSSOC

28 aug 2023

28 aug 2023

Debatt: Satsa på socionomers vidareutbildningar istället för signalpolitik

Från vänster: Fredrik Hjulström, Alexandru Panican, Tapio Salonen, Martin Börjeson, Lennart Sauer och Mats Collin.

Låt inte ett signalpolitiskt utspel utan reformkraft skymma sikten för socionomernas långsiktiga professionalisering. Det skriver Arbetsgruppen för vidareutbildningar i socialt arbete, som är starkt kritiska till regeringens tillsatta utredning om socionomutbildningen.

Arbetsgruppen för vidareutbildningar i socialt arbete

28 aug 2023

Tapio Salonen

Professor i socialt arbete, Malmö universitet (ordförande)

28 aug 2023

Martin Börjeson

Docent i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola (sekreterare)

28 aug 2023

Mats Collin

Socialchef i Härnösand, styrelseledamot i FSS

28 aug 2023

Fredrik Hjulström

Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

28 aug 2023

Alexandru Panican

Docent i socialt arbete, Lunds universitet, ordförande i FORSA

28 aug 2023

Lennart Sauer

Lektor i socialt arbete, Umeå universitet, ordförande i FSSOC

28 aug 2023

28 aug 2023

Förra hösten togs ett gemensamt initiativ att lyfta fram socionomers vidareutbildningsbehov. Socionomutbildningarna i landet (FSSOC), tillsammans med fack (Akademikerförbundet SSR), Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) och den sociala forskningen (FORSA) har tillsammans utrett och pekat på brister i socionomers möjligheter att vidareutbilda sig inom det sociala yrkesfältets olika specialområden. Till skillnad från till exempel sjuksköterskor saknas en nationell struktur för sådana utbildningar efter socionomutbildningen och inrättande av specialisttjänster i yrkespraktiken. Vi har under våren lyft dessa frågor till ansvariga ministrar inom social- och utbildningsdepartement och utlovats vidare överläggningar.

LÄS OCKSÅ >>> Nu ska socionomutbildningen ses över – regeringen tillsätter utredning 

Kunskapsutvecklingen inom det sociala området har varit mycket kraftig under de senaste decennierna. Det är numera svårt för socialarbetarna att ha tillräcklig kunskap om alla områden för att göra ett fullgott jobb. Socionomutbildningen är bra och många kommuner vidareutbildar sin personal, men det räcker inte som kunskapsgrund för de socionomer som arbetar inom socialtjänsten idag. Ska socialtjänsten klara av att ge vård och stöd utifrån bästa tillgängliga kunskap och med god kvalité krävs en rad fördjupande specialistutbildningar på magister/masternivå.

Med stor förvåning har vi nu noterat tillsättning av en statlig utredning som inte skall belysa dessa långsiktigt strategiska professionsfrågor utan i stället en detaljfråga på socionomutbildningen; se över examensmålen för socionomexamen ”för att motverka ungdomskriminalitet” (Dir. 2023:121). Detta har varit en punkt i Tidöavtalet och redan utsatts för en massiv kritik från högskolesfären. Med landets rektorer i spetsen har en sådan skrivning uppfattats som politisk klåfingrighet och ett hot mot lärosätenas självständighet.

Förutom att instämma i denna generella kritik kan vi som företrädare för socionomutbildningarna i landet konstatera att de nuvarande examensmålen väl täcker in allehanda sociala förändringar som ständigt sker i vårt samhälle – ”visa kunskap och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation…och barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser” (Nationella examensmål för socionomexamen).

LÄS OCKSÅ >>> Utbildning satt under lupp – håller socionomprogrammet måttet?

Våra organisationer kommer oförtrutet fortsätta att arbeta för professionsutvecklingen inom det breda socionomfältet. Grundstenen är en bred generalistutbildning som leder till socionomexamen. Därutöver behövs inrättas en rad fördjupande specialistutbildningar på magister/masternivå, till exempel med inriktning mot familjerätt, socialt arbete med äldre, funktionsnedsättning, barn och unga och missbruk.

Förbundet för socionomutbildningarna i Sverige tar nu ett initiativ att under kommande läsår kartlägga befintliga vidareutbildningar vid landets lärosäten. Våra organisationer fortsätter att konstruktivt medverka till socionomers professionsutveckling på bred front och ser fram emot en fortsatt bred dialog med yrkesverksamma, studenter och ansvariga politiker.

Låt inte ett signalpolitiskt utspel utan reformkraft skymma sikten för socionomernas långsiktiga professionalisering!

Läs mer

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Socialt arbete
6 dec 2023

Papporna som bryter mönstret i Göteborgs förorter

Männen är själva uppvuxna med traditionella könsroller. Med mammor ...

Tema
6 dec 2023

Panelen: Så agerar vi när det finns husdjur i våldsamma relationer

När det finns husdjur med i bilden i familjer där det förekommer vå...

Läs även

Debatt
29 nov 2023

”Hur ska nya lagen om skyddat boende för barn fungera i praktiken?”

Det har skrivits spaltmeter om den ökade hotbilden mot landets barn...

Debatt
22 nov 2023

”Sveriges socialnämnder måste aktivt ta det ansvar som åligger dem”

Det sätt som socialnämnderna utövar föräldraansvar på idag riskerar...

Debatt
18 okt 2023

Debatt: Det är dags att reglera porr på nätet

Barn ska inte exponeras för sexualiserat våld, skriver socialarbeta...

Debatt
5 sep 2023

Replik: Läget inte alls så svart-vitt som Lindblom målar upp

"Min erfarenhet från behandlingskonferenser, kontorslandskap o...

Debatt
23 aug 2023

Debatt: Låt inte det sociala perspektivet bli en förlorad kunskap

Ett socialt perspektiv kontextualiserar psykisk ohälsa i stället fö...

Debatt
14 jun 2023

Debatt: Ge barn i familjehem bättre förutsättningar att klara skolan

I dag går allt för många familjehemsplacerade barn ut skolan med of...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.