Arbetsgruppen för vidareutbildningar i socialt arbete

28 aug 2023

Tapio Salonen

Professor i socialt arbete, Malmö universitet (ordförande)

28 aug 2023

Martin Börjeson

Docent i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola (sekreterare)

28 aug 2023

Mats Collin

Socialchef i Härnösand, styrelseledamot i FSS

28 aug 2023

Fredrik Hjulström

Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

28 aug 2023

Alexandru Panican

Docent i socialt arbete, Lunds universitet, ordförande i FORSA

28 aug 2023

Lennart Sauer

Lektor i socialt arbete, Umeå universitet, ordförande i FSSOC

28 aug 2023

28 aug 2023

Debatt: Satsa på socionomers vidareutbildningar istället för signalpolitik

Från vänster: Fredrik Hjulström, Alexandru Panican, Tapio Salonen, Martin Börjeson, Lennart Sauer och Mats Collin.

Låt inte ett signalpolitiskt utspel utan reformkraft skymma sikten för socionomernas långsiktiga professionalisering. Det skriver Arbetsgruppen för vidareutbildningar i socialt arbete, som är starkt kritiska till regeringens tillsatta utredning om socionomutbildningen.

Arbetsgruppen för vidareutbildningar i socialt arbete

28 aug 2023

Tapio Salonen

Professor i socialt arbete, Malmö universitet (ordförande)

28 aug 2023

Martin Börjeson

Docent i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola (sekreterare)

28 aug 2023

Mats Collin

Socialchef i Härnösand, styrelseledamot i FSS

28 aug 2023

Fredrik Hjulström

Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

28 aug 2023

Alexandru Panican

Docent i socialt arbete, Lunds universitet, ordförande i FORSA

28 aug 2023

Lennart Sauer

Lektor i socialt arbete, Umeå universitet, ordförande i FSSOC

28 aug 2023

28 aug 2023

Förra hösten togs ett gemensamt initiativ att lyfta fram socionomers vidareutbildningsbehov. Socionomutbildningarna i landet (FSSOC), tillsammans med fack (Akademikerförbundet SSR), Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) och den sociala forskningen (FORSA) har tillsammans utrett och pekat på brister i socionomers möjligheter att vidareutbilda sig inom det sociala yrkesfältets olika specialområden. Till skillnad från till exempel sjuksköterskor saknas en nationell struktur för sådana utbildningar efter socionomutbildningen och inrättande av specialisttjänster i yrkespraktiken. Vi har under våren lyft dessa frågor till ansvariga ministrar inom social- och utbildningsdepartement och utlovats vidare överläggningar.

LÄS OCKSÅ >>> Nu ska socionomutbildningen ses över – regeringen tillsätter utredning 

Kunskapsutvecklingen inom det sociala området har varit mycket kraftig under de senaste decennierna. Det är numera svårt för socialarbetarna att ha tillräcklig kunskap om alla områden för att göra ett fullgott jobb. Socionomutbildningen är bra och många kommuner vidareutbildar sin personal, men det räcker inte som kunskapsgrund för de socionomer som arbetar inom socialtjänsten idag. Ska socialtjänsten klara av att ge vård och stöd utifrån bästa tillgängliga kunskap och med god kvalité krävs en rad fördjupande specialistutbildningar på magister/masternivå.

Med stor förvåning har vi nu noterat tillsättning av en statlig utredning som inte skall belysa dessa långsiktigt strategiska professionsfrågor utan i stället en detaljfråga på socionomutbildningen; se över examensmålen för socionomexamen ”för att motverka ungdomskriminalitet” (Dir. 2023:121). Detta har varit en punkt i Tidöavtalet och redan utsatts för en massiv kritik från högskolesfären. Med landets rektorer i spetsen har en sådan skrivning uppfattats som politisk klåfingrighet och ett hot mot lärosätenas självständighet.

Förutom att instämma i denna generella kritik kan vi som företrädare för socionomutbildningarna i landet konstatera att de nuvarande examensmålen väl täcker in allehanda sociala förändringar som ständigt sker i vårt samhälle – ”visa kunskap och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation…och barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser” (Nationella examensmål för socionomexamen).

LÄS OCKSÅ >>> Utbildning satt under lupp – håller socionomprogrammet måttet?

Våra organisationer kommer oförtrutet fortsätta att arbeta för professionsutvecklingen inom det breda socionomfältet. Grundstenen är en bred generalistutbildning som leder till socionomexamen. Därutöver behövs inrättas en rad fördjupande specialistutbildningar på magister/masternivå, till exempel med inriktning mot familjerätt, socialt arbete med äldre, funktionsnedsättning, barn och unga och missbruk.

Förbundet för socionomutbildningarna i Sverige tar nu ett initiativ att under kommande läsår kartlägga befintliga vidareutbildningar vid landets lärosäten. Våra organisationer fortsätter att konstruktivt medverka till socionomers professionsutveckling på bred front och ser fram emot en fortsatt bred dialog med yrkesverksamma, studenter och ansvariga politiker.

Låt inte ett signalpolitiskt utspel utan reformkraft skymma sikten för socionomernas långsiktiga professionalisering!

Läs mer

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Läs även

Debatt
13 maj 2024

"Psykodynamisk psykoterapi bör få utökad plats i offentlig vård"

Regionerna bör redan idag börja revidera sina vårdprogram, skriver ...

Debatt
3 maj 2024

"Är det alltid dåligt att låsa in barn?"

Peter Andersson, forskare vid Stockholms universitet, vill fördjupa...

Debatt
2 apr 2024

”Använd civilsamhället som en brobyggare för att nå unga”

För att socialtjänsten ska nå utsatta unga med tidiga insatser behö...

Debatt
8 mar 2024

"Psykoterapeuter måste bli bättre på att bemöta existensiella frågor"

Även psykoterapeuter behöver förstå hur andlighet påverkar den psyk...

Debatt
28 feb 2024

”Att skära ner på friskfaktorer är sjukligt”

"Utanförskapet har inget räkenskapsår", skriver två debat...

Debatt
13 feb 2024

"Det är dags för våldsutövare att lämna huset vid våld i hemmet"

Det är våldsutövaren som ska lämna bostaden, inte den våldsutsatte....

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.